Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Władze Gminy

Wójt

 

Grzegorz Bara

 

Kompetencje:

Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta w szczególności należy:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określenie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie alarm przeciwpowodziowy.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

 

mgr inż. Radosław Kujawski

kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakres czynności:
zastępuje Wójta pod jego nieobecność,
wykonuje zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta, między innymi:

  • nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji gminnych,
  • nadzoruje programowanie i rozwój dziedzin gospodarki komunalnej tj. wodociągów, gospodarki odpadami, telekomunikacji, drogownictwa,
  • nadzoruje prawidłowość przeprowadzanych przetargów,
  • organizuje działania w zakresie promocji gminy oraz wprowadzanie nowych metod integracji działań gminy z Unią Europejską.
SEKRETARZ

inż. Czesława Żarnowska

kontakt:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań Sekretarza należą sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
– organizowanie pracy Urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, 
– organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
– nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów,
– zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych w Urzędzie,
– koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał i innych aktów prawnych,
– tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
– przygotowywanie projektów statutu gminy i  statutów jednostek pomocniczych,
– zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego na terenie gminy a także wszelkich innych informacji mających charakter publiczny.

 

SKARBNIK

 

Krystyna Szajnicka

kontakt:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
– opracowywanie projektu procedury uchwalania i projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji oraz przedstawianie ich organom gminy, 
– bieżące realizowanie budżetu gminy oraz opracowywanie okresowych informacji o jego realizacji,
– organizowanie gospodarki finansowej gminy, 
– opiniowanie wszystkich decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, 
– organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej w Urzędzie i jednostkach gminy, 
– kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w jednostkach i zakładach budżetowych gminy co najmniej jeden raz w roku.

 

 

Źródło: www.nowyzmigrod.eu